Uw ervaren partner om regenwater af te koppelen van rioolwater!

Contacteer ons

+32 (0)16 24 05 05

 

U bent hier

Afkoppelen

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is niet hetzelfde als een scheiding realiseren tussen de afvoer van hemelwater en afvalwater. Er is een hemelsbreed verschil tussen scheiden en afkoppelen. Een eenvoudige scheiding kan gerealiseerd worden door het aanleggen van 2 buizen, één die aansluit op de DWA-leiding, een andere op het RWA-stelsel. Bij afkoppeling gaat men verder en probeert men bovenop de scheiding ook het hemelwater ter plaatse op te vangen voor hergebruik, te infiltreren of te bufferen.
In de Vlarem II staat overigens duidelijk beschreven dat het aansluiten van hemelwater op de RWA-leiding slechts toegelaten is indien de andere opties technisch niet mogelijk blijken. Eén en ander hangt natuurlijk ook af van de ligging van de bouw en het type bebouwing.

 

 

Waarom afkoppelen?

Scheiding van hemel- en afvalwater en het hergebruiken en infiltreren van hemelwater zijn de sleutelfactoren om te komen tot een efficiënt en duurzaam (afval)waterbeleid. Het snel afvoeren van hemelwater via verharde oppervlakken en daken langs gemengde openbare rioleringen, zoals dat nu meestal gebeurt, heeft immers een negatieve invloed op de waterbalans. Hemelwater kan niet meer in de bodem dringen en stroomt af naar de gemengde openbare riool.

Dit geeft aanleiding tot verschillende fenomenen:

 

Verdunning afvalwater

Afvalwater dat verdund wordt met hemelwater (via de straatriool o.a. afkomstig van verharde oppervlakken) kan minder effectief gezuiverd worden. Veel bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties halen daarom een lager dan optimaal rendement.

Verlaging grondwatertafel

Het hemelwater dat de kans niet krijgt in de bodem te infiltreren bereikt daardoor de grondwatertafel niet meer. Zo ontstaat een verdroging van het milieu en is er ook minder grondwater beschikbaar voor het aanvullen van de slinkende drinkwaterlagen.

In werking treden overstorten

Bij hevige regenval kan het openbaar rioleringsstelsel de grote hoeveelheid aan water niet verwerken. Vervuild water uit gemengde openbare rioleringen gaat dan overstorten in oppervlaktewaters zoals beken en grachten. De inspanningen die gedaan worden om het oppervlaktewater zuiver te houden, worden zo gedeeltelijk teniet gedaan. Hierdoor ontstaat ecologische schade die zich maar langzaam herstelt.

Overstromingen

Op vele plaatsen, vooral stroomafwaarts, kampt men met het risico op overstromingen bij hevige stortbuien, door te grote hoeveelheden afstromend water afkomstig van hogerop gelegen gebieden. Ook bij gescheiden afvoer van hemelwater via een RWA riool blijven deze risico’s een reële bedreiging, hoewel de ecologische gevolgen minder catastrofaal zijn aangezien er geen afvalwater in het milieu terechtkomt. Door hergebruik, infiltratie en buffering van hemelwater zal die totale hoeveelheid af te voeren hemelwater aanzienlijk verminderen waardoor het risico op overstromingen afneemt.

 

Het scheiden van afval- en hemelwater en het daaropvolgend nuttig aanwenden van hemelwater kan in grote mate bovenvermelde problemen verhelpen. Bovendien leidt hergebruik van hemelwater tot een lager drinkwaterverbruik. Wanneer de burger gratis hemelwater gebruikt, reduceert hij het gebruik van kostbaar drinkwater en kan hij een belangrijke besparing realiseren op zijn drinkwaterfactuur.

Meer weten? Bekijk onze diensten!

 

Enkele van onze diensten