Uw ervaren partner om regenwater af te koppelen van rioolwater!

Contacteer ons

+32 (0)16 24 05 05

 

Afkoppelingstudies

Wat is een afkoppelingsstudie?

Rioolbeheerders vervangen stelselmatig oude rioleringen in de straat door nieuwe en bij die vervanging leggen ze een gescheiden stelsel van riolering. D.w.z. de oude rioolbuis wordt vervangen door twee nieuwe buizen, één voor rioolwater = DWA (Droog Weer Afvoer) genoemd (buis met kleinste dimensie) en één voor regenwater= RWA (Regen Water Afvoer) genoemd ( buis met grootste dimensie om bij een hevige regenbui de lokale waterhoeveelheid te kunnen afvoeren).

De afkoppelingsstudie zorgt enerzijds voor het afkoppelen van het publiek domein (twee nieuwe rioleringsbuizen in de straat en per buis één aftakpunt aan elk perceel van de straat voor een HAP (Huis Aansluit Put) op de rooilijn. 

Aansluitend schrijft de rioolbeheerder een bestek uit voor een afkoppelingstudie van de rioleringen van de burgers die palen aan de werken van het publieke domein.
 

Waaruit bestaat een afkoppelingsstudie?

Bij een afkoppelingstudie zal de rioolbeheerder (in samenspraak met de gemeente) via een afkoppeldeskundige de burger informeren over de afkoppelingsstudie in het publiek domein en de gevolgen voor de burgers (tijdelijke last om hun huis te kunnen bereiken tijdens de werken, e.d.) alsook over de consequentie dat de burgers ook hun eigen rioleringen  moet afkoppelen.
Alle betrokken burgers worden gevraagd  om ook hun afvalwater af te scheiden van hun regenwaterafvoer. De burgers krijgen hiervoor hulp aangeboden via een afkoppeldeskundige (een hiertoe opgeleide medewerker van Hydroservices).
Deze afkoppelaar staat in voor de inventarisatie van de rioleringssituatie van elke burger. Alle gegevens van deze inventarisatie worden ingetekend in een plan ‘’Bestaande toestand’’.
 
Dan maakt hij een voorstel tot afkoppeling in een plan ‘’Ontworpen toestand’’. De noodzakelijke werken worden beschreven met een materialen lijst en alle kosten worden geraamd in een meetstaat. Het dossier wordt door de afkoppelaar besproken met de burger voor akkoord. De noodzakelijke werken worden dan uitgevoerd door een aannemer aangesteld door de rioolbeheerder of door de burger zelf in eigen beheer.
Na uitvoering van de werken voert de afkoppeldeskundige een keuring uit op deze werken en geeft een attest af bij goede uitvoering en hij maakt een ‘’As Built Plan’’ op voor de rioolbeheerder en de burger.

Wat doet Hydroservices bij een afkoppelingsstudie?

Bij afkoppelingstudies staat Hydroservices dus in  voor het organiseren van de afkoppeling op het domein van de burger (Hydroservices voert zelf geen werken uit!) . Dit behelst de communicatie tussen de rioolbeheerder (en de gemeente) en de burger die gevraagd wordt om zijn afvalwater af te scheiden van zijn regenwaterafvoer. De afkoppelaar zal volgens het bestek van de rioolbeheerder, instaan voor een deel van de volgende elementen van de afkoppelingsstudie of allemaal.

Namelijk:

 • opstellen van de basisbundel van het project  die alle elementen van het afkoppelingsproject beschrijft (afkoppelingsvoorwaarden, subsidieregelingen, betrokken straten en woningen, betrokken partijen zoals gemeente en een of meerdere rioolbeheerders met namen en contactgegevens…).
 • opmaken van een presentatie voor de info vergadering waar de betrokken burgers alle nuttige informatie te horen krijgen.

 • inventarisatie van het rioleringsstelsel van de burger: alle afvoerpijpen, alle regenputten, toezichtputten, septische putten e.d., hoeveelheid aan dakoppervlakte (van hoofdgebouw en alle bijgebouwen) en hoeveelheid aan verharde oppervlakken met afvoer of met infiltratie van regenwater. Alle gegevens worden opgetekend in een CAD plan van het perceel met een beschrijving van de bestaande toestand (BT). (speciale aandacht voor Kelderaansluitingen, met leidingen lager dan de straatriolering!)
 • Opmaken van CAD plan van een ontworpen afgekoppelde toestand (OT) volgens de vigerende wetgeving plus een beschrijving van de aan te brengen bouwelementen en werkzaamheden om te komen tot die ontworpen toestand. Daarnaast een meetstaat (MST) met een ramingsbedrag van de kosten van deze bouwelementen en werkzaamheden.

 • Het afkoppelingsdossier van elk perceel ( BT +OT+MST+ verslag+ foto’s)  wordt door de afkoppelaar besproken met de burger tot deze het dossier tekent voor akkoord.
  Dan worden de beschreven werken uitgevoerd ofwel door een centrale aannemer aangesteld door de rioolbeheerder ofwel door de burger zelf (of iemand die hij zelf aanstelt).

  Voorbeeld van Bestaande (BT) en Ontworpen Toestand (OT):

 • Bepaalde rioolbeheerders wensen dat de afkoppelaar tijdens de werken de burger verder begeleiden en hem ondersteunen  bij het invullen van de subsidieaanvragen.

 • Ten slotte dient de afkoppelaar na de uitvoering der werken het resultaat te testen en te keuren volgens de regels van de rioolbeheerder (keuring type Vlario of type Aqua Flanders).
 • Na het keuren moet de afkoppelaar een As Built Plan maken (plan dat de werkelijkheid van het rioolstelsel weergeeft en opzoekingen in de toekomst moet vergemakkelijken).
   

Waarom kiezen voor Hydroservices?

Hydroservices heeft een uitgebreide procedure ontwikkeld die elke stap van het afkoppelingsproces minutieus beschrijft met de erbij horende documenten, plannen, verslagen, meetstaten en met de gemaakte afspraken over formats, deliverables enz. teneinde een perfecte uitvoering te bekomen.

Het Hydroservices team is het grootste afkoppelaar team van Vlaanderen.

Elke opdrachtgever kan terecht bij Hydroservices aangezien alle afkoppelaars zowel gecertificeerd zijn voor Vlario als voor Aqua Flanders.

Hydroservices is goed geplaatst voor elke opdracht omdat er intussen heel veel ervaring is opgebouwd voor de vele soorten klanten (Riobra, Aquafin, Infrax, TMVW, Pidpa, Stad Leuven, en een groot aantal gemeenten die hun eigen riolen beheren).

Hydroservices beschikt over een goed uitgerust wagenpark met een volledige toolbox voor afkoppelingen en keuringen (camera, rookmachine….).

Het Hydroservices team heeft vertrekplaatsen verspreid over Vlaanderen om alle klanten snel te kunnen bedienen.

 

Enkele van onze diensten