Uw ervaren partner om regenwater af te koppelen van rioolwater!

Contacteer ons

+32 (0)16 24 05 05

 

ALGEMENE AANNEMINGS-, VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Onze diensten of werken worden uitgevoerd tegen de hieronder vermelde voorwaarden. Deze zijn aanzien als gekend en aangenomen door de koper of door de persoon die ons opdracht geeft diensten of werken uit te voeren.

  1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Leuven, binnen de 60 dagen na levering.
  2. Iedere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mede van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse intrest van 10% te betalen en zulks onverminderd eventuele schadevergoedingen.
  3. Bij wanbetaling zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 20% met een minimum van 500 €, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten, en dit na ingebrekestelling per aangetekend schrijven.
  4. Alle klachten dienen overgemaakt te worden per aangetekend schrijven binnen de drie dagen na ontvangst van de factuur.
  5. Te late levering kan gèèn aanleiding geven tot schadevergoeding.
  6. Eventuele betwistingen kunnen enkel en alleen beslecht worden door de gerechtshoven van Leuven, hetgeen de kopers of bestellers verklaren aan te nemen.
  7. Voor elke betaling ontvangen na overeengekomen vervaldag, zal renteverlies in rekening gebracht worden.
 

Enkele van onze diensten